webdesign - Atelier Frank Kuijpers

Mededelingen

 

Ledenvergadering 2018.

Onze ledenvergadering werd gehouden op maandag 16 april 2018 om 19:45 uur bij Grand hotel de l'Empereur in Maastricht. De notulen van deze vergadering zijn beschikbaar in het inloggedeelte van deze website. 

Interessante rapporten

In het ledengedeelte kunt u onder downloads actuele en interessante rapporten lezen en/of downloaden m.b.t. commercieel vastgoed en detailhandel.

Collectieve opstalverzekering

Als lid van de VEBM kunt u deelnemen aan de collectieve opstalverzekering welke wij voor onze leden hebben afgesloten bij Meeùs nu AON. Zéér gunstige polisvoorwaarden en spectaculaire premies. Voor velen is een besparing van ruim 60% heel goed mogelijk.

Klik hier voor de brief, die wij op 21 november 2015 hierover per mail aan al onze leden hebben verzonden.

Ondanks een majeure schadepost in 2017 heeft de verzekeraar de premie en de voorwaarden voor 2018 ongewijzigd gelaten.

Doelstelling

De VEBM (Vereniging van Eigenaren Binnenstad Maastricht) heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaren van panden in de Maastrichtse binnenstad, waarin een commerciële functie wordt uitgeoefend.

Subdoelstellingen daarbij zijn het bevorderen van de totstandkoming van een compleet en aantrekkelijk kernwinkelapparaat en een evenwichtige regionaal-ruimtelijke detailhandelsstructuur, een veelzijdige en goed functionerende horeca, het mede scheppen van goede ruimtelijke voorwaarden, het mede zorg dragen voor c.q. het doen scheppen van een goed c.q. passend vestigingsklimaat.

Voor de eigenaren / gebruikers van commercieel vastgoed in de Maastrichtse binnenstad zijn de drie clusters van relevante aspecten van belang:

  1. Functionele aspecten
    Een zo volledig mogelijk kwantitatief en kwalitatief aanbod van (commerciële) voorzieningen op goed renderende locaties: detailhandel, horeca, openbare en bijzondere doeleinden, parkeervoorzieningen
  2. Omgevingsaspecten
    Aspecten die mede bepalen in welke mate de onderscheiden functies tot hun recht komen: inrichting en kwaliteit van de openbare ruimte, de toegankelijkheid, de veiligheid en de kwaliteit / uitstraling van wanden (straten en pleinen) en panden
  3. Overige aspecten
    communicatie en promotie

De volgorde van belangrijkheid van deze clusters is bewust bepaald en tot stand gekomen na een enquête onder de leden. Speerpunt in haar beleid is de bereikbaarheid van en het parkeren in de binnenstad van Maastricht, zonder concessies te doen aan de urgentie van de overige beleidspunten.

Werkgebied

Het werkgebied van de vereniging omvat volgens de statuten:

Het stadsdeel centrum van de gemeente Maastricht, bestaande uit de wijken Binnenstad, Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier en Boschstraatkwartier aan de westzijde van de Maas en de wijken St. Maartenspoort en Wyck-Ceramique aan de oostzijde.

Het gebied wordt begrensd door de Prins Bisschopsingel, Tongerseplein, Hertogsingel, Emmaplein, Statensingel, Frontensingel, Noorderbrug, Spoorlijn, Heugemerweg en Kennedybrug. De stadszijde van deze wegen valt binnen het werkgebied.